• Bán thẻ điện thoại gọi về Viêt Nam.
  • Bán đầy đủ các loại báo Viêt ngữ phát hành ở U.S. và ở Việt Nam.
  • Nhận làm thủ tục xin du lịch qua Mỹ cho thân nhân từ Việt Nam.
  • Nhận chuyển quà, thư và đánh Fax về Viêt Nam.